بیماریهای روان تنی :

بیماریهای سایکوسوماتیک یا روان تنی به آن دسته از بیماریها گفته می شوئ که مسائل واختلالات روانی یارفتاری به طور ناخواسته در پیدایش ، عود ویا سیر وعاقبت آنها موثرند . از سالیان قبل نقش موثر استرس واضطراب برجسم انسان مشخص بوده وراه ها واعمال منجر به این تاثیر مورد بحث صاحب نظران بوده است .

منظور ار استرس هرچیز واقعی یا خیالی است که بقا یا اعتبار وآرامش وامنیت فرد را به طخر می اندازد و واکنش بدن در مقابل استرس شامل مجموعه ای از پاسخ ها ست که تلاش می کند اثر عامل استرس زا را کاهش دهد وتعادل بدن را به حالت اولیه بازگرداند . استرس ها می توانند به صورت آنی وحادباشند ویا اینکه مشمول زمان شوند وبرای مدت طولانی برقرار باشند .بدن اسنان به واسطه ی سیستم های خودکار خود وبه خصوص اعصاب وهورمون ها با اعمال تغییراتی سعی می کند زمینه را برای دفاع مهیا کند واین فرآِند ها با بروز علائم ونشانه هایی در ارگان های مختلف بدن همراه است . لذا با برخورد با هر استرسی انتظار می رود علائم ونشانه هایی که نشانگر واکنش بدن است . بروز نماید .برخی از این علائم که ناشی از فعالیت سیستم های عصبی است جسمانی بوده وبعضی از آنها به واسطه ی هورمون های مختلف ومواد بیوشیمیایی به صورت تغییرات خلق وخو ورفتار بروز می کنند ونمونه ی تغییرات جسمانی ، طپش قلب ،لرزش دست ها و از تغییرات روانی ، اضطراب وافسردگی است . همچنین استرس می تواند باعث کاهش سطح ایمکنی در بدن شود وزمینه را برای بروز برخی از بیماری های عفونی وانواع سرطان ها فراهم نماید . در همین جا یادآوری می گردد که شدت استرس ها متفاوت بوده و در برخی مکاتب رویدادهای تلخ واسترس زا را براساس شدت طبقه بندی کرده اند که در بین آنها از مرگ همسر به عنوان بزرگترین استرس یاد شده است .

مکانیسم بیماری:

نشانه های گفته شده در پاسخ اولیه به استرس بوده وپس از آن معمولاً بدن به حالت تعادل می رسد ودر صورتی که زمینه وجود نداشته باشد ، بدون بروز مشکلی  مرحله مذکور طی می شود ولی در استرس واضطراب مزمن ، آثار وتغییرات بیان شده همراه با ناتوانی یا آسیب پذیری ژنتیکی عضو ،برخی ازافراد خاص را مستعد اختلالات روان تنی می کند . این عضو آسیب پذیر می تواند در هر قسمتی از بدن واقع شده باشد؛ به عنوان مثال برخی مشکلات قلبی- عروقی بروز می دهند وعده ای مسائل تنفسی یا پوستی را نمایان می سازند . این آسیب پذیری احتمالا منشا ژنتیکی دارد ولی می تواند ناشی از مسائل اکتسابی در فرد نیز باشد . مثلاً فردی که به علت مصرف دخانیات زمینه ی بیماری های  ریوی را دارد می تواند در جریان اضطراب فاسترس وفشارهای روانی مشکلات ریوی تشدید یافته از خود نشان دهد در این گونه موارد اعتقاد براین است که چون فرد نمی تواند احساسات خود را ابراز کند وآن نیز به علت عدم آگاهی از حالت خلقی خویش است ؛ لذا حالت های تنشی در فرد به وجود می آید که بروز بیماری منجر می گردد به عبارت دیگر کسانی که قادر به بیان ونمایش احساساتشان نیستند .وقایع دردناک زندگی را به صورت دردها واختلالات جسمانی نشان می دهند .پرواضح است وقتی می توان اختلال موجود را روان تنی تلقی نمود که با بررسی های به عمل آمده هیچگونه توجه جسمی برای آن بیماری یا تشدید آن نتوان یافت .به عبارت دیگر در بیماری های سایکوسوماتیک با بررسی های مختلف بالینی وآزمایشگاهی توجیه وعلتی برای اختلال به وجود آمده به دست نمی آید برای این بیماری که اکثر به صورت درد تظاهر می شود واین درد واقعاً توسط بیمار حس می شود دلایل مختلفی که از ضمیر ناخودآگاه فرد منشا می گیرد بر شمرده شده است ؛ به عنوان مثال گاه درد تنها احساسی که توجه دیگران را جلب می کند وشخص دردمند با این وسیله توجه و محبت را از دیگران تکدی می کند در برخی موارد درد نوعی تنبیه نامرئی است در مقابل احساس گناهی که شخص نسبت به اندیشه ها ورفتار خود دارد در موارد دیگر درد وسیله ای برای پرهیز از مواجهه با شرایط وموقعیت های غیر قابل تحمل است ودر همه این حالات ونیز سایر موارد بیمار از مکانیسم ناراحتی بی خبر است و واکنش های او ناخودآگاه بروز می کند .

بنابراین بیمارهای روان تنی محصول تجمیع فشارهای عصبی و روانی و زمینه آمادگی قبلی است .