مشکلات گوارشی :

کمتر فردی به ارتباط وتاثیر نقش استرس واضطراب بر پاسخ های دستگاه گوارش وقوف ندارد .سیستم های گوارشی که از بخش های مهم ترشحی وحرکتی تشکیل شده است ، مستقیماً تحت تنظیم سیستم های تنظیم خودکار دستگاه گوارش به شدت تحت تاثیر هیجانات وعواطف قرار می گیرند ؛ به عنوان مثال اولین بخش ترشحی دستگاه گوارش که غدد بزاقی هستند ، تحت تاثیر سیستم سمپاتیک وپاراسماتیک قرار دارند که یکی از سیستم های خودکار بدن هستند وبه دنبال استرس از ترشحات بزاق کاسته واصطلاحاً دهان خشک می شود .این اتفاقات در معده باعث کاهش تخلیه ی آن می گردد وتهوع واستفراغ را در پی خواهد داشت واین تغییرات در قسمت های انتهایی دستگاه گوارش نیز رخ خواهد داد.